CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình CaCO3+ 2HCl → H2O + CO2+ CaCl2 CaCO3+ 2HCl → H2O + CO2+ CaCl2 là Phản ứng trao đổi, CaCO3 … Read more

2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4+ Fe(OH)2 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4+ Fe(OH)2 là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) … Read more

Br2 + 2AgI → 2AgBr + I2

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình Br2+ 2AgI → 2AgBr + I2 Br2+ 2AgI → 2AgBr + I2 là Phản ứng thế, Br2 (brom) phản ứng … Read more