Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

Bạn đang xem bài viết Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl

Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl là Phản ứng trao đổi, Na2CO3 (natri cacbonat) phản ứng với CaCl2 (Canxi diclorua) để tạo ra
CaCO3 (canxi cacbonat), NaCl (Natri Clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng Na2CO3 (natri cacbonat) tác dụng CaCl2 (Canxi diclorua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Na2CO3 (natri cacbonat) tác dụng CaCl2 (Canxi diclorua) xảy ra phản ứng?

Cho dụng dịch NaCO3 vào ống nghiệm đựng CaCl2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Na2CO3 (natri cacbonat) tác dụng CaCl2 (Canxi diclorua) và tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat), NaCl (Natri Clorua)

Xem thêm:  Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng Canxi cacbonat (CaCO3) trong dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl

Dung dịch muối cacbonat (ví dụ Na2CO3) có thể tác dụng với một số dung dịch muối khác tạo thành hai muối mới.

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2CO3 (natri cacbonat) ra
CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2CO3 (natri cacbonat) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ CaCl2 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCl2 (Canxi diclorua) ra
CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCl2 (Canxi diclorua) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CaCl2 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCl2 (Canxi diclorua) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCl2 (Canxi diclorua) ra NaCl (Natri Clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl

Câu 2. Nước cứng

Nhận định nào sau đây là đúng

A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3- và SO4(2-)
B. Để làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu bằng cách đun nóng.
C. Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.
D. Nước cứng là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước hiện nay.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Nước cứng

Nhận định nào sau đây là đúng

A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3- và SO42-
B. Để làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu bằng cách đun nóng.
C. Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.
D. Nước cứng là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước hiện nay.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Phản ứng tạo kết tủa

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.
(2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.
(3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.
(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Thí nghiệm thu được kết tủa

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.
(2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.
(3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.
(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

Xem thêm:  6HCl + Mg3N2 → 2NH3 + 3MgCl2

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Phản ứng tạo kết tủa

Cho các cặp dung dịch phản ứng với nhau:
(1) Na2CO3 + H2SO4.
(2) K2CO3 + FeCl3.
(3) Na2CO3 + CaCl2.
(4) NaHCO3 + Ba(OH)2
(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2.
(6) Na2S + FeCl2.
Số cặp chất phản ứng có tạo kết tủa là:

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Câu hỏi lý thuyết về nước cứng

Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng làm mềm nước cứng chứa nhiều Ca2+ và Cl?

A. Ca(OH)2
B. NaOH
C. HCl
D. Na2CO3

Xem đáp án câu 7

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Na2CO3+ CaCl2 → CaCO3+ 2NaCl

Chuỗi các phương trình phản ứng kim loại kiềm và kiềm thổ

Điện phân dung dịch muối NaCl có màng ngăn sản phẩm thu được gồm H2, Cl2, NaOH

Sục khí CO2 qua dung dịch NaOH ta thu được NaHCO3.

Sau đó cho muối NaHCO3 tác dụng với NaOH sản phẩm tạo thành là Na2CO3.

Tiie61p tục cho Na2CO3 phản ứng canxi clorua sản phẩm có hiện tượng kết tủa trắng là CaCO3.

Hòa tan CaCO3 trong dung dịch axit HCl sản phẩm tạo thành có CaCl2 và có khí CO2 thoát ra.

Cuối cùng, cho muối CaCl2 tác dụng với AgNO3 sản phẩm có hiện tượng kết tủa là AgCl

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment