6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4 là Phản ứng trao đổi, NaOH … Read more

Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbS

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3+ PbS Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3+ PbS là Phản ứng trao đổi, Na2S (natri sulfua) … Read more

Na2HPO4 + NaOH → H2O + Na3PO4

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình Na2HPO4+ NaOH → H2O + Na3PO4 Na2HPO4+ NaOH → H2O + Na3PO4 là Phản ứng trao đổi, Na2HPO4 (natri dihidro … Read more

2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2+ 2NaCl 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2+ 2NaCl là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) … Read more

Na2CO3 + Mg(HCO3)2 → MgCO3 + 2NaHCO3

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình Na2CO3+ Mg(HCO3)2 → MgCO3+ 2NaHCO3 Na2CO3+ Mg(HCO3)2 → MgCO3+ 2NaHCO3 là Phản ứng trao đổi, Na2CO3 (natri cacbonat) phản ứng … Read more

2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình 2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4 2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4 là Phản ứng trao đổi, KOH … Read more

K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4 K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4 là Phản ứng trao đổi, K2S … Read more

K2CO3 + SiO2 → CO2 + K2SiO3

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình K2CO3+ SiO2 → CO2+ K2SiO3 K2CO3+ SiO2 → CO2+ K2SiO3 là Phản ứng trao đổi, K2CO3 (kali cacbonat) phản ứng … Read more

Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl Cl2+ C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl là Phản ứng thế, Cl2 (clo) phản ứng … Read more