C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O


Mục lục

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H5OH (rượu etylic) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra
CH3COOH (acid acetic), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: men giấm

Điều kiện phản ứng C2H5OH (rượu etylic) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Điều kiện khác: men giấm

Làm thế nào để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng O2 (oxi) xảy ra phản ứng?

cho rượu etylic tác dụng với oxi

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H5OH (rượu etylic) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
CH3COOH (acid acetic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Xem thêm:  Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), O2 (oxi) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

là pư điều chế axit.

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5OH (rượu etylic) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5OH (rượu etylic) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
O2 (oxi) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
O2 (oxi) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu 1. Điều chế

Cho các chất: CH3CH2OH; C2H6; CH3OH; CH3CHO; C6H12O6; C4H10;
C2H5Cl. Số chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic (bằng 1 phản ứng) là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Điều chế CH3COOH từ một phản ứng

Cho các chất: etanal, metanol, propenal, etyl axetat, etanol, natri axetat. Số
chất mà chỉ bằng một phản ứng điều chế được axit axetic là:

A. 4
B. 6
C. 3
D. 5

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài tập biện luận công thức của este dựa vào tính chất hóa học

Thủy phân este có công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

A. etyl axetat
B. rượu etylic.
C. rượu metylic.
D. axit fomic

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Bài tập xác định chất dựa vào chuỗi chuyển hóa

CO2 → X→ Y→ Z (+enzym) → CH3COOH. X, Y, Z phù hợp:

A. tinh bột, fructozo, etanol
B. tinh bột, glucozo, etanal
C. xenlulozo, glucozo, andehit axetic
D. tinh bột, glucozo, etanol

Xem đáp án câu 4

Câu 6. Bài tập biện luận công thức este dựa vào sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ phản ứng sau: X + NaOH → CH3COONa + chất hữu cơ Y; Y + O2 → Y1; Y1 + NaOH → CH3COONa + H2O. Số chất X thỏa mãn sơ đồ trên là:

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Xác định công thức của este

Este X có CTPT C4H8O2.

Biết

X + H2O H+ Y1 + Y2Y1 + O2  xt  Y2

 

Vậy X có tên là gì?

A. isopropyl fomat.
B. etyl axetat.
C. metyl propionat.
D. n-propyl fomat.

Xem đáp án câu 7

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Chuỗi phản ứng về natri và rượu etylic

Nhiệt phân nóng chảy muối natri clorua tạo thành kim loại natri.

Sau đó cho kim loại natri tác dụng với rượu etylic sản phẩm tạo thành natri ethoxit.

Tiếp tục cho natri ethoxit phản ứng với dung dịch HCl tạo thành rượu etylic.

Oxi hóa rượu etylic bằng phương pháp lên men giấm thu được axit axetic.

Cuối cùng cho axit axetic phản ứng với rượu etylic sản phẩm tạo thành là este etyl axetat.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phản ứng của oxit sắt và ancol etylic

Cho kim loại sắt phản ứng với oxi dư có nhiệt độ xúc tác thu được oxit sắt (III).

Tiếp tục cho oxit sắt (III) tác dụng với dung dịch natri hidroxit thu được kết tủa nâu đỏ là sắt (III) hidroxit.

Đem sắt (III) hidroxit nhiệt phân sản phẩm tạo thành là nước.

Tiếp tục hidrat hóa etilen thu được ancol etylic.

Lên men giấm rượu etylic thu được sản phẩm axit axetic.

Cuối cùng cho axit axetic phản ứng với dung dịch bazo NaOH tạo thành natri axetat.

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phản ứng về hợp chất của natri và axit axetic

Cho CH3COONa tác dụng với natri hidroxit có chất xúc tác là CaO thu được khí metan.

Sau đó cho khí metan đem đi làm lạnh ở nhiệt độ 1500 độ C thu được khí axetilen.

Tiếp tục hidro hóa khí axetilen có chất xúc tác là Pd/PbCO3 thu được khí etilen.

Hidrat hóa khí etilen có H2SO4 là chất xúc tác thu được rượu etylic.

Đem rượu etylic lên men giấm trong không khí thu được axit axetic.

Xem thêm:  H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Cuối cùng cho axit axetic tác dụng với rượu etylic (phản ứng este hóa) tạo thành CH3COOC2H5

Cho natri cacbonat tác dụng với HCl tạo thành rắn là NaCl và khí CO2.

Phương trình liên quan

7 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phương trình phản ứng của hidro cacbon và axit axetic

Làm lạnh metan ở nhiệt độ 1500 độ C thu được axetilen và khí hidro.

Hidro hóa axetilen có chất xúc tác là Pb/PbCO3 tạo thành etilen.

Hidrat hóa etilen trong môi trường axit tạo thành rượu etylic.

Cuối cùng cho rượu etylic tác dụng với oxi trong môi trường enzim thu được axit axetic.

Phương trình liên quan

4 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phương trình phản ứng của glucozo và ancol etylic

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit H2SO4 70% có xúc tác axit vô cơ đặc, đun nóng, sản phẩm thu được sau phản ứng tham gia phản ứng tráng bạc là glucozo.

Lên men glucozo ở nhiệt độ 30 – 32 độ C thu được rượu etylic.

Sau đó lên men giấm rượu etylic trong không khí thu được sản phẩm là axit axetic.

Cuối cùng đem rượu etylic thu được ở phản ứng 2 thu được khí CO2.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi các phương trình phản ứng hóa học hữu cơ

Dẫn luồng khí etilen qua nước có chất xúc tác là axit sau phản ứng thu được rượu etylic.

Lên men giấm rượu etylic tạo thành axit axetic.

Hòa tan axit axetic với rượu etylic tạo thành phản ứng este hóa sản phẩm là etyl axetat.

Sau đó cho etyl axetat hòa tan trong dung dịch kiềm natri hidroxit tạo thành natri axetat.

Cuối cùng hòa tan muối natri axetat trong dung dịch axit HCl thu được axit axetic.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Bài Viết Hóa Học Liên Quan

Bài 45. Axit cacboxylic

Bài học giúp các bạn nắm khái niệm Axit cacboxylic là gì, cách phân loại và gọi tên Axit cacboxylic. Biết về cấu tạo, tính chất hóa học hóa học đậc trưng và ứng dụng của Axit cacboxylic.

Leave a Comment