Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh

Bạn đang xem bài viết Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Tên sách

Chân trời sáng tạo

Kết nối tri thức với cuộc sống

Cánh diều

Tác giả

Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Viết Hải (tổng chủ biên); Đại tá, PGS, TS Đoàn Chí Kiên (chủ biên); Đại tá, PGS, TS Hoàng Ngọc Bình; Trung tá, PGS, TS Doãn Xuân Hùng; Trung tá, ThS Hoàng Quốc Huy; Thượng tá, TS Mai Đức Kien; Trung tá, ThS Doãn Văn Nghĩa; Thượng tá, PGS, TS Thẩm Hoàng Tú.

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Nhà xuất bản đại học sư phạm

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương

Ưu điểm

Ưu điểm

1 Nội dung sách phù hợp với đặc điểm về văn hoá, truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tính chất vùng miền… trên địa bàn

SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn với 10 bài học thể hiện nội dung của 4 chủ đề và bám sát yêu cầu cần đạt theo Thông tư số 46/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Nội dung các bài học thể hiện nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn các vùng miền trong cả nước. Kiến thức ở từng bài học phù hợp với pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với truyền thống, phong tục, tập quán của từng địa phương và gần gũi với nhận thức, tâm lí học sinh lớp 11. Ngôn ngữ và hình ảnh sử dụng trong sách thể hiện tính giáo dục, nhân văn, không có sự định kiến về xã hội, sắc tộc và tôn giáo.

Ví dụ, Hình ảnh và ngôn ngữ sử dụng trong Bài 2 (Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh) phù hợp với bản chất, truyền thống của dân tộc, quyền và nghĩa vụ của công dân, phong tục tập quán của địa phương trên phạm vi toàn quốc.

2 Nội dung sách phù hợp với đặc điểm các ngành kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh (du lịch, cửa khẩu, khoáng sản, nông lâm nghiệp…).

SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng được nhiều hoạt động cho học sinh cơ hội trải nghiệm, tương tác với gia đình, cộng đồng,… để khám phá các hoạt động kinh tế của đất nước, con người Việt Nam. Thể hiện rõ quan điểm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta. Kiến thức và hình ảnh sử dụng trong sách giúp học sinh thấy được vị trí, vai trò to lớn của công tác quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác quốc phòng và an ninh luôn gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như tham gia chấp hành pháp luật Nhà nước, bảo vệ môi trường, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế thuận lợi.

Ví dụ, Nội dung ở Bài 3 (Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế) giúp học sinh hiểu được vị trí, vai trò to lớn của việc chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nói riêng trong việc ổn định đời sống, bản đảm an ninh trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế; thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân nói chung, học sinh nói riêng góp phần phát triển kinh tế ở từng vùng, từng địa phương.

3 Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện cho các trường, các địa phương bổ sung thông tin và nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương.

SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được biên soạn theo hướng mở, tạo điều kiện cho các nhà trường và địa phương có thể lồng ghép, tích hợp nội dung về công tác quốc phòng và an ninh đang diễn ra ở địa phương. Nhà trường và giáo viên linh hoạt thay đổi các hình thức và phương pháp dạy học, kết hợp học trên lớp với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn về hoạt động quốc phòng và an ninh ở địa phương. Các câu lệnh, bài tập trong sách tạo điều kiện giúp nhà trường và giáo viên cập nhật, bổ sung kiến thức về công tác quốc phòng và an ninh theo từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, chính trị tại địa phương.

Xem thêm:  Về nguyên tắc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục, ai là người có vai trò then chốt?

Ví dụ, Ở Bài 1 (Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) giáo viên có thể cập nhật, bổ sung thông tìn vào bài học về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới phù hợp với địa phương mình tùy theo từng vùng: Miền núi, biên giới; vùng biển; trung du, đồng bằng;…

Hạn chế

Hạn chế

1

Một số từ ngữ còn mang tích chất chuyên ngành, cần diễn đạt lại cho dễ hiểu.

2

Nội dung thể hiện gắn kết chặt chẽ giữa công tác quốc phòng và an ninh với hoạt động phát triển kinh tế trong sách còn ít; cần tăng cường hơn nữa trong các hoạt động vận dụng.

3

Một số câu hỏi, yêu cầu còn đơn giản; cần tăng cường các hoạt động nhằm phân hóa học sinh.

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Ưu điểm

Ưu điểm

1. Phù hợp với năng lực, trình độ cán bộ quản lý, giáo viên; phù hợp với các hoạt động đổi mới giáo dục có hiệu quả đã triển khai ở địa phương, thể hiện qua các minh chứng:

Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ dàng lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.

Nội dung các bài học trong SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rất phong phú, gợi ý cho giáo viên và nhà trường có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Tất cả các hoạt động trong SGK đều gợi ý cách tiến hành tổ chức hoạt động học tập cho giáo viên, nhưng không áp đặt, mà luôn có tính chất mở, giúp giáo viên có thể vận dụng linh hoạt nhiều hình thức dạy học khác nhau phù hợp với nhận thức của học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát triển phẩm chất và năng lực theo yêu cầu cần đạt của bài học.

Ví dụ, thông qua nội dung các bài học giúp học sinh có trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia hiện nay; biết phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện được một số kĩ năng cơ bản về phòng không nhân dân và vận dụng được kĩ thuật, chiến thuật cá nhân trong thực hành các kĩ năng quân sự.

Hình thức tổ chức dạy học được thể hiện và gợi ý trong sách rõ ràng, đa dạng. Nhìn vào nội dung và cấu trúc bài học được gợi ý trong sách, giáo viên có thể tổ chức dạy học trong lớp kết hợp dạy học ngoài lớp. Qua đó, giúp học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm trong các hoạt động thực hành, gắn với thực tiễn công tác quốc phòng và an ninh đang diễn ra ở nhà trường, địa phương, vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc và trên không gian mạng.

Ví dụ, Các bài tập, tình huống và yêu cầu sản phẩm ở phần luyện tập và vận dụng ở mỗi bài giúp học sinh phát triển năng lực nhận thức về các vấn đề quốc phòng, an ninh; năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống.

2. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết bài học với thực tiễn cuộc sống.

Xem thêm:  Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Tin học (Cả 3 bộ sách)

Nội dung SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mang tính tích hợp cao giữa các môn học. Từng đơn vị kiến thức trong bài học yêu cầu học sinh vận dụng nhiều kiến thức ở các môn học khác nhau cả các môn tự nhiên và xã hội.

Ví dụ, khi tham gia các hoạt động để hình thành kiến thức mới của môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, học sinh có thể vận dụng: Khả năng tư duy logic, khoa học và xử lí số liệu, thông tin từ môn Toán; kiến thức về lịch sử, truyền thống của dân tộc từ môn Lịch sử; kĩ năng thực hành từ môn Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm,… Qua đó, vừa hỗ trợ phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh vừa phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức quốc phòng và an ninh cũng như kĩ năng quân sự thông qua các tình huống học tập, thực hành và trải nghiệm thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, nội dung các bài học giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tự mình khám phá, hình thành kiến thức mới trong thực tiễn cuộc sống ở nhà trường, gia đình, địa phương và xã hội. Khuyến khích học sinh tạo ra sản phẩm học tập bằng việc xử lý các tình huống giả định hoặc thực tiễn, trình bày quan điểm của bản thân về những vấn đề quốc phòng và an ninh đang diễn ra, thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình, địa phương và xã hội. Đây là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và nhà trường có thể khai thác, hình thành và đánh giá phẩm chất cho học sinh theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá học sinh THCS và THPT.

3. Nội dung sách giáo khoa giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở các vùng miền, vừa tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực riêng; đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh.

Tất cả các bài của SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, gắn với các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh được quy định trong Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư 46/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Các hoạt động có yêu cầu rõ ràng, tường minh về kết quả cần đạt của hoạt động, GV có thể dựa vào hoạt động học tập ngay trên lớp hoặc thông qua luyện tập, xử lý tình huống hay giải quyết các vấn đề của công tác quốc phòng và an ninh trong thực tiễn để đánh giá học sinh.

Nhìn chung SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có lượng kiến thức hợp lý, phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở các vùng miền, tạo điều kiện cho các em học sinh khá, giỏi phát huy năng lực riêng của mình. Các hình ảnh, từ ngữ về công tác quốc phòng và an ninh sử dụng trong sách thân thiện, gần gũi với tâm lý và nhận thức của mọi học sinh lớp 11.

4.Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Sách giáo khoa có chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, tương tác, hình thành các năng lực của học sinh.

Sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ tối đa cho học sinh học tích cực, hiệu quả.

Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất: sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập…) của địa phương.

Phù hợp với thiết bị dạy học: sách giáo khoa có thể triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) và những thiết bị dạy học hiện có, thiết bị dạy học tự làm.

Xem thêm:  Mẫu nhận xét môn Công nghệ lớp 3 theo Thông tư 27

SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có chỉ dẫn rõ ràng về:

– Mục tiêu (yêu cầu cần đạt)

– Tên hoạt động

– Câu hỏi/chỉ dẫn thực hiện hoạt động

– Kết quả đạt được sau hoạt động…

Các bài học thuộc chủ đề hiểu biết chung về công tác quốc phòng và an ninh; kĩ thuật chiến đấu bộ binh; kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân; chiến thuật bộ binh đều chú trọng việc tương tác, trải nghiệm thực tế của học sinh trong lớp học, ở gia đình và ngoài xã hội để chiếm lĩnh, hình thành kiến thức mới. Các tình huống về công tác quốc phòng và an ninh trong sách đều có bối cảnh rõ ràng, gắn với thực tế cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh nhận diện, đánh giá và điều chỉnh hành vi.

Ví dụ, Ở Bài 4 (Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường) học sinh sẽ liên hệ kiến thức với thực tiễn bảo vệ môi trường ở địa phương, nơi công cộng,… từ đó nhận thức được thực vai trò, tác dụng của việc bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất. Học sinh sẽ có những hành động thiết thực trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh mình.

SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được hỗ trợ tối đa về học liệu tại các trang Website:

taphuan.nxbgd.vn

hanhtrangso.nxbgd.vn

hoclieu.vn

SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với cách thể hiện nội dung chuẩn xác, khoa học, thú vị, gần gũi với học sinh, hình ảnh đẹp mắt, ngôn ngữ chọn lọc, dễ hiểu, các hoạt động được xây dựng với cách tổ chức đơn giản, linh hoạt nên phù hợp điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và địa phương.

SGK Giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có thể triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học nằm trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT và những thiết bị dạy học hiện có, thiết bị dạy học do giáo viên và học sinh sáng tạo tùy theo điều kiện của địa phương và nhà trường. Đặc biệt, phù hợp với thiết bị dạy học theo Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Hạn chế

Hạn chế

1

Các hoạt động yêu cầu GV tổ chức cho HS tham quan, trải nghiệm về công tác quốc phòng và an ninh chưa nhiều.

2

Các hoạt động đòi hỏi học sinh khái quát, hệ thống hóa kiến thức theo sơ đồ tư duy còn ít.

3

Một số nội dung đề cập nhiều tới các văn bản pháp luật khiến học sinh khó nhớ.

4

Nội dung bài học nhiều, yêu cầu đòi hỏi cao nhưng thời gian ngắn nên khó tổ chức các hoạt động luyện tập phần thực hành ở trên lớp.


Tài Liệu Giáo Viên

Leave a Comment